تو را و مرا بیهوده ، بی صداقت بودن با هم چه سود ؟

                                  هذیانهای دلتنگی ام نمی آید مرا دردم                       نمی آید مرا خوابم                                     نمی گیرد سراغی زین ز فریادم ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 27 بازدید

در انتظار ...

نه نه نه         این هزار مرتبه                                  گفتم :                                            _ نه دیگر توان نمانده ،                          _ توانایی ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 18 بازدید
شهریور 93
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
دلتنگی
1 پست
رفتن
1 پست
آغوش
1 پست
مرگ
1 پست
آسمانی
1 پست
تلخی_ها
1 پست