» دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧
» مردن ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
» حکایت نبودن ها ... :: جمعه ۱۳٩٢/٦/۸
» تو را و مرا بیهوده ، بی صداقت بودن با هم چه سود ؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» این روزهایم ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٩
» در انتظار ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» روند زندگیه مزخرف بدون خاطرات خوش با هم بودن ! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
» عشق دیگر جوابگو نیست ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
» دلهاتان مملو از شادی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٤
» خاطره یی شاید ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۸
» بازی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۱
» دلم :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱
» یادداشتهای خاکستری :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
» سرنوشت ، پی نوشت ، دل نوشت :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱
» این لحظه ی مکرر ِ سوزانی ست از همیشه ... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/۱٩
» همه ،‌ هر چه هست این است : منو تو و خاطره . :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/٢
» توهین به اذهان عمومی با فاحش ترین تقلب ها یعنی اسلامی بودن ؟ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٤
» طلوع مرگ :: جمعه ۱۳۸۸/٢/٢٥
» زیبا ترین حرفت را بگو ! شکنجه ی سکوت ات را آشکار کن . :: شنبه ۱۳۸۸/٢/٥
» خاطره هایی که در خاطر ها چون سال ها پایان پذیر نیستند ... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» دیوانه شدم و دلتنگ دل دیوانه ! ابد ناک در پی توام تا ابد ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» یاد یار :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۸
» چون باد آمدی و در یاد ماندی و از یاد رفتم ... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/۳٠
» آغاز با گریه و پایان با گریه . تمام ... به همین راحتی ! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/۱۳
» مرا در کنار خود از یاد می بری ؟؟؟ از یاد برده ای !!! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی. :: جمعه ۱۳۸٧/٥/٤
» من مردم از عطش ، آبی نبود تا لب ِ خشکیده ، تر کنم . :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٧
» در برزخ زمین ، آونگ لحظه های زمانیم . :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/۱٤
» بی تو خود را در نمی یابم :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٢
» در باغ شهادت باز ، باز است ! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٦
» داغ چشمانت :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» قطعه ای از هذيان های دل ِ تب زده ام :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» برای بزرگی عشق محمد ِ حسين ( علی اکبرش ) :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» يادگار و ماندگار :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۸
» ما رقصيده ايم ، ما خستگی ها را باز نموده ايم ، ما ... :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۳
» من چنان آينه وار ، در نظر گاه تو اِستادم پاک . :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/۸
» من تنها و حيرت زده مانده ام بر موج کوب ِ پست که ... :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٩
» مدايح بی قراری های شيون بار دلم :: شنبه ۱۳۸٦/٤/٢۳
» من آن خاکستر سردم که در من شعله ی همه عصيان هاست ! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٤
» يادگاريم و خاطره اکنون ! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٤
» هميشه همان ... اندوه همان ، تيری به جگر نشسته تا سوفار ! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/۸
» ما فرياد می زديم : چراغ ، چراغ ! و ايشان در نمی يافتند . :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٦
» می دانستند دندان برای تبسم نيز هست و تنها بر دريدند ! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٩
» هفت سين دل من :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» مثل مرگ ، بی صدا ! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٧
» مانده تا برف زمين آب شود زير برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد ! :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/۳٠
» مي گيرد دستم را :: دوشنبه ۱۳۸٥/٧/٢٤
» زنده به گورم کردی ! :: جمعه ۱۳۸٥/٤/٢۳
» بهترينم ... :: شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٦
» ماهم ، مهربونم ، کلبه ی تنهايی هام ۳ساله شد :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱/٢٤
» دل نوشته :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٢/٧
» تقلايی دوباره برای زندگی :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
» به خاطر تولدت :: دوشنبه ۱۳۸٤/٥/٢٤
» دلم ترک خورد ، من هم رفتنی شدم :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳
» بدون موضوع :: شنبه ۱۳۸٤/٢/۱٧
» دلم تنگ است :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٤
» با شما... :: شنبه ۱۳۸٤/۱/٢٠
» سکوت بارانی ... :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
» مهی از خاطرات :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
» چشمان سرد :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/٩/٢٤
» خفقـــان :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/٩/۳
» ...رها شده... :: شنبه ۱۳۸۳/۸/٩
» منتظر خواهم ماند... :: یکشنبه ۱۳۸۳/٧/۱٩
» بـی تـو ... :: جمعه ۱۳۸۳/٧/۱٠
» شــبــ ســپــيــد :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/٦/۳۱
» لـــه شـــــــــده :: شنبه ۱۳۸۳/٦/۱٤
» لـــبــخــنــــد :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٦/٤
» چهارشنبه ۱۳۸۳/٥/٢۱ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٥/٢۱
» یکشنبه ۱۳۸۳/٥/٤ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٥/٤
» یکشنبه ۱۳۸۳/٤/٢۸ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٤/٢۸
» شنبه ۱۳۸۳/٤/٢٠ :: شنبه ۱۳۸۳/٤/٢٠
» یکشنبه ۱۳۸۳/۳/٢٤ :: یکشنبه ۱۳۸۳/۳/٢٤
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۳/۱٢ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۳/۱٢
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۳/٥ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۳/٥
» یکشنبه ۱۳۸۳/٢/٢٧ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٢/٢٧
» چهارشنبه ۱۳۸۳/٢/٢۳ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٢/٢۳
» شنبه ۱۳۸۳/٢/۱٩ :: شنبه ۱۳۸۳/٢/۱٩
» چهارشنبه ۱۳۸۳/٢/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/٢/۱٦
» یکشنبه ۱۳۸۳/٢/۱۳ :: یکشنبه ۱۳۸۳/٢/۱۳
» دوشنبه ۱۳۸۳/٢/٧ :: دوشنبه ۱۳۸۳/٢/٧
» شنبه ۱۳۸۳/٢/٥ :: شنبه ۱۳۸۳/٢/٥
» شنبه ۱۳۸۳/٢/٥ :: شنبه ۱۳۸۳/٢/٥
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱/۳۱ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱/۳۱
» شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩ :: شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩
» شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩ :: شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩
» شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩ :: شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٩
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٧ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٧
» چهارشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٦ :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٥ :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٥
» دوشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٤ :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٤
» شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٢ :: شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٢
» شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٢ :: شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٢
» جمعه ۱۳۸۳/۱/٢۱ :: جمعه ۱۳۸۳/۱/٢۱
» پنجشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٠ :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱/٢٠
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه